• 1

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 24.2.16

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 33/15 

 מיום 24.2.2016 

 

נוכחים:            אבי הררי           -           ראש המועצה 

עמרי פלד           -           סגן ראש המועצה 

                        עו"ד יול ברדוש  -          סגן ראש המועצה  

                        לימור גיל – שני -           חברה 

זיו קמיני           -          חברה  

                        עוז כהן              -          חבר  

                        ערן אליאס         -           חבר  

                        אנינה דינר        -          חברה  

                        יפה עובדיה       -          חברה  

דרור ריבובסקי -          חבר  

יוסי אלבז          -          חבר 

משתתפים:       מר אשר שמע    -          גזבר המועצה  

 

                        אינה קיסילנקו  -           מהנדסת המועצה 

                         

                        עו"ד חיה גוגיג          -    היועה"מ  

 

על סדר היום  

1.                    מינוי הגב' דורית אסולין לחברה בהנהלת המתנ"ס במקום מר יקי אללוף.  

 

2.         בהתאם להוראת תיקון מס' 50 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985, בנוגע לפתיחת חשבונות פיתוח להקצבות פיס, אשר נכנס לתוקף ביום 1.12.15, מחויבות הרשויות המקומיות לנהל את הקצבות הפיתוח שמועברות אליהן ע"י מפעל הפיס בחשבון בנק נפרד. 

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון פיתוח כללי להקצבות פיס בבנק דקסיה.  

 

3.                  אישור המועצה למינוי ועדה לגובי מס. חברים: גזבר המועצה, היועץ המשפטי, מזכיר המועצה, מנהל מחלקת הגביה. 

 

4.         דיווח על מינוי יועמ"ש למועצה.  

 

5.         דיווח הסכם תכנית ה.צ./מק/ 1-1 / 495 א'  

 

 

6.         א.         עדכון תב"ר 1154 וביצוע שיפוץ  

 

            ב.         עדכון תב"ר 1340 תכנון וביצוע רח' בני בנימין  

 

            ג.          עדכון תב"ר 1354 פיתוח שצ"פ 212 מערב  

 

            ד.         אישור תב"ר 1374 ביצוע הסדרי בטיחות בצמתים ברחוב עצמאות 

 

סדר היום 

 

1.                    מינוי הגב' דורית אסולין לחברה בהנהלת המתנ"ס במקום מר יקי אללוף.  

 

החלטה: לאשר  

 

הצבעה : פה אחד  

 

2.                    בהתאם להוראת תיקון מס' 50 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985, בנוגע לפתיחת חשבונות פיתוח להקצבות פיס, אשר נכנס לתוקף ביום 1.12.15, מחויבות הרשויות המקומיות לנהל את הקצבות הפיתוח שמועברות אליהן ע"י מפעל הפיס בחשבון בנק נפרד. 

 

אשר שמע: על פי דרישת מפעל הפיס יש לנהל חשבון נפרד כדי לקבל הכספים המגיעים למועצה.  

 

החלטה: לאשר  

 

הצבעה: פה אחד  

 

3.                    אישור המועצה למינוי ועדה לגובי מס. חברים: גזבר המועצה, היועץ המשפטי, מזכיר המועצה, מנהל מחלקת הגביה. 

 

אשר שמע : כחלק מהאכיפה, אנו שולחים גובים לבתים.  

בשלב הראשון, מתבצע רישום לפני עיקול וכיו"ב.  

צריכים למנות את האנשים אשר יבצעו את תפקיד גובי המס.  

יש לוודא שאין להם עבר פלילי. קיימת ועדה הבוחרת מס' גובי מס, לפחות שלושה.  

 

החלטה: לאשר  

 

הצבעה: פה אחד 

 

4.         דיווח על מינוי יועמ"ש למועצה.  

 

אבי הררי: התקיים מכרז לתפקיד היועה"מ למועצה. הוגשו 36 הצעות. התמנתה ועדה אשר מיינה את המועמדים, ראיינה חלק מהם, את המתאימים ביותר. בסוף התהליך נבחרה עו"ד קרן קדמי. עו"ד קדמי הינה תושבת קדימה, בין השנים 2005 – 2010 שימשה כיועה"מ בעירית כפר-סבא, בועדה המקומית לתכנון ולבניה.  

 

משמשת כיום בתפקיד במשרד הפנים באגף הביקורת, ביחידה לחיוב אישי. מקריא המלצות הועדה לבחירת מועמד לכהונת היועה"מ של המועצה.  

 

5.         דיווח הסכם תכנית ה.צ./מק/ 1-1 / 495 א'  

 

אבי הררי: אני מבקש להקריא לחברי המועצה את חוות דעתו של מר עמוס ברנדיס לתכנית. המדובר בתכנית שהגיש שפונדר לפני כשנה וחצי להגדלת צפיפות מ- 8 יח"ד ל- 16 יח"ד על גג חניון הקניון.  

המדובר בדירות קטנות לזוגות צעירים. סוג של דיור בר-השגה. אנחנו הודענו כי נסכים רק אם ימלאו אחר הקריטריונים, שנועדו להבטיח דיור בר-השגה לבני המקום. שכירות מוזלת לגבי 50% מהיחידות.  

שפונדר הסכים בהתחלה, אך חזר בו. נדרשנו ע"י "שרונים" לתת את תגובתנו, בדחיפות, שכן, תלוי ועומד ערר בועדת הערר המחוזית. מקריא את הקריטריונים, שהינו מסמך מחייב. הקבלן נדרש לרשום הערת אזהרה בטאבו כתנאי להוצאת היתר בניה.  

 

יול ברדוש: עפ"י הקריטריונים, הקבלן לא יהיה רשאי למכור הדירות לתקופה של 10 שנים. בתקופה זו, הדירות יהיו להשכרה.  

 

יפה עובדיה: התקופה של 10 שנים קצרה מידי.  

 

החלטה: יש להאריך תקופה הקריטריונים ל- 15 שנים, במקום 10 שנים. המועצה מבקשת מהיועה"מ של "שרונים" להודיע בועדת הערר המחוזית, שיש לשנות את התקופה, במקום 10 שנים ל– 15 שנים.  

 

הצבעה : פה אחד.  

 

 

6.         אישור תב"רים:  

א.         עדכון תב"ר 1154 תכנון וביצוע שיפוץ 

בקשה להגדלת תב"ר –300,000₪ 

 

סה"כ  לתב"ר  1,200,000₪ 

 

אומדן עפ"י מתכנן 

 

תקבולים:  

                                             תב"ר מאושר                                       תב"ר מעודכן 

משרד השיכון                           300,000 ₪                                         300,000 ₪  

קרנות הרשות                           600,000 ₪                                         900,000 ₪  

סה"כ                                      900,000 ₪                                         1,200,000 ₪  

 

 

 

תשלומים:  

עבודות קבלניות                     850,000 ₪                                        1,050,000 ₪  

תכנון ופיקוח                         50,000                                           150,000 ₪                      

סה"כ                                   900,000 ₪                                        1,200,000 ₪    

אינה קיסילנקו : שכונות ותיקות – מכבי ותל-צור קיבלנו השתתפות ממשרד השיכון  

החלטה: לאשר    

הצבעה: פה אחד                             

ב. עדכון תב"ר 1340תכנון וביצוע רח' בני בנימין  

הגדלת תב"ר לשם ביצוע  בסך 1,500,000 ₪  

אומדן עפ"י המתכנן  

                                          תב"ר מאושר                               תב"ר מעודכן  

תקבולים:  

השתת' בעלים                        201,600 ₪                              201,600 ₪  

קרנות הרשות                         0                                            1,500,000 ₪  

סה"כ                                   201,600 ₪                              1,701,600 ₪  

תשלומים:  

תכנון ופיקוח                        201,600 ₪                               201,600 ₪  

עב' קבלניות                         0                                              1,500,000 ₪  

סה"כ                                 201,600 ₪                                1,701,600 ₪     

החלטה: לאשר  

הצבעה: פה אחד                 

ג. עדכון תב"ר 1354-פיתוח שצ"פ 212 מערב 

בקשה להגדלת תב"ר  על סך  265,000 ₪   

עבור –העתקת מתקני משחק ממגרש קיים למיקום חדש 

והצבת מתקני כושר , וביצוע מדרכה  [בתחום השצ"פ] 

סה"כ לאחר הגדלה לתב"ר 2,281,000₪ 

אומדן עפ"י מהנדסת המועצה 

 

 

                                             תב"ר מאושר                                  תב"ר מעודכן  

תקבולים:  

קרנות הרשות                           2,016,000 ₪                              2,281,000 ₪  

סה"כ                                      2,016,000 ₪                               2,281,000 ₪  

תשלומים:  

עב' קבלניות                            1,800,000 ₪                                2,031,000 ₪  

תכנון ופיקוח                           216,000                                      250,000   

סה"כ                                     2,016,000 ₪                                2,281,000 ₪  

אבי הררי: בונים גן חדש ב- 212 מערב, ליד הגנים החדשים. עושים גן שצ"פ גם לטובת 212 מערב וגם לטובת מזרח 

החלטה: לאשר  

הצבעה: פה אחד                             

ד. אישור תב"ר 1374 ביצוע הסדרי בטיחות בצמתים ברחוב עצמאות 

לפי אומדן מהנדס  

סה"כ לתב"ר 336,000 ₪ 

תקבולים:  

קרנות הרשות                        336,000 ₪  

סה"כ                                    336,000 ₪  

תשלומים:  

עב' קבלניות                          300,000 ₪  

תכנון ופיקוח                         36,000   

סה"כ                                   336,000 ₪ 

אבי הררי : רוצים לשדרג רח' העצמאות. יש קבלן.  

 החלטה: לאשר  

הצבעה: פה אחד                             

7.         עדכונים: 

            א. דיווח בנושא בחירת מבקר המועצה 

 

אבי הררי: 90 מועמדים הגישו מועמדות לכהונת מבקר המועצה. ההצעות הועברו לבדיקת עוה"ד שמטפל מטעמנו בכח-אדם. 70 מבין המועמדים נמצאו עומדים בתנאי הסף. ההליך יימשך עד לבחירת המבקר.  

 

            ב. דיווח בנושא קהילה נגישה 

 

אבי הררי: אנו עושים את כל הפעולות על מנת לעמוד בדרישות של קהילה נגישה.  

אופיר מקורי חולה, ולכן לא נוכל להציג בישיבה זו את כל הפעולות שנעשו.

 

 

ג. בחרנו מנהל מוקד ואב בית לביה"ס "בית אבי".  

ד. מכרז למהנדס/ הנדסאי : פרסמנו מכרז למהנדס/הנדסאי נוסף.  

ה. בתי"ס "ראשונים" ו- "בכר" : קיבלנו אישורים לשלב ב' של בי"ס ראשונים. קיבלנו גם אישור ל"פינוי בינוי" של ביה"ס "בכר". בחוה"מ נכנסים להריסת השלב הראשון בביה"ס "בכר".  

ו. מכרז  מסחרי "קרסו" : קרסו – בשעטו"מ הרסו את המבנה הישן.  

הגענו להבנות עם היזמים. יעשו חניה תת קרקעית. תהיה כניסה מההסתדרות. סיום העבודה יהיה תוך שנה וחצי. לאחר מכן ניגש לביצוע המדרחוב. לגבי האנדרטה המוצבת בכיכר, נזמין את משפחות החללים ונתאם איתם את העתקת האנדרטה לפארק חדש שנתכנן. נעשה חניות מתחת לרחוב.  

ז. מבנה אגרא – הקמת חדר "הטרפו" עיכבה זמן רב את התחלת הבניה. סוכם, כי "הטרפו" יוקם בתחום התכנית.  

ח. ביקור שר התחבורה : 

בתאריך 1.3 יתקיים ביקור של שר התחבורה והמודיעין בישוב. אנו נערכים לקבלת פנים ראויה.  

ט. שכונת עין יעקב תחגוג 70 שנה להיווסדה. אנו נערכים לערוך אירוע לכבוד השכונה.  

י. תביעת סמולר בן ארצי : 

עפ"י בקשתה של היועה"מ, מתנהלת תביעת פיצויים של משפחות סמולר- בן ארצי בגין אירוע שהתרחש לפני שנים רבות.  

 

הצעת החלטה: 

 

להסמיך את היועה"מ של המועצה לנהל מו"מ בלתי מחייב עם התובעים ולהביא ההצעה בפני המועצה.  

 

הצבעה: פה אחד 

 

יא. תמיכות:  

 

אני מבקש שכ"א מחברי המועצה יעבור על הקריטריונים למתן תמיכות ויעיר את הערותיו בכתב. לאחר מכן, נדון בנחת על ההערות.  

 

יב. אשכול גנים ברח' המחתרת : 

 

אנחנו ניגשים לביצוע הגנים ברח' המחתרת.  

 

 

 

                                                                   רשמה: עו"ד חיה גוגיג – יועמ"ש  

 

 

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד