הנחיות לנגישות עסקים באבן יהודה

לידיעת בעליי העסקים :

בתאריך 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות. תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח – 1998.

לידיעתכם לפי סעיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות תקנות הנגישות. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).
על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.


עסק בבניין חדש

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש[תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

עסק בבניין קיים
עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013]. 

בקשה לפטור מסידורי נכים לעסק בבניין קיים

  1. עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין. במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
  2. מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:

1. פטור עקב קושי הנדסי - מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מתו"ס.

2. פטור בהיבט של מבנה לשימור בעל אופי מיוחד - מתן הפטור בהמלצת מורשה נגישות מתו"ס + המלצת מחלקת שימור + אישור של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו.

3. פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה

מה נכון לעסק שלך?- נגישות טובה לעסק שלך

הנגשת העסק, הארגון או החברה יכולה, אם כן, להוות מנוף להצלחה עסקית. כדי שאכן תהייה כזאת, צריך לבדוק מה נכון לעסק שלכם. בניית צידוק עסקי (business case) ראוי עשויה להפוך את מהלך ההנגשה המחויבת מתוקף חוק, ליתרון תחרותי עבור הארגון או העסק. בבניית הצידוק העסקי כדאי להתייחס לששה היבטים:

 

1. אסטרטגי 

קשירת מהלך ההנגשה לאסטרטגיה הארגונית, תסייע לחברה או לעסק להצליח במימוש האסטרטגיה.

 

2. רווחי

ארגונים נגישים הינם מעסיקים טובים יותר (ראו במאמר על תרבות ארגונית והשפעתה על נגישות השירות ). הם מצליחים לחסוך בעלויות ולהגדיל את הרווחים באמצעות פיתוח תהליכי שירות וניהול עובדים אפקטיביים יותר.

 

3. חוקי

הנגשת הארגון מסייעת לו לעמוד בדרישות החקיקה הבינלאומית בתחומי האפליה וזכויות האדם, מעבר לעמידה בדרישות החקיקה בתחום הנגישות.

 

4. מקצועי

מעורבות של מנהלים בתהליך ההנגשה מסייעת בפיתוח מיומנויות בינאישיות, תהליך היכול לסייע להם להיות מנהלים מתוחכמים יותר בהבנת הפוטנציאל האנושי ובמימושו.

 

5. אחריותיות חברתית

נטילת חלק בהתגברות על פערים חברתיים וכלכליים, באמצעות הבנה טובה יותר של משמעות האחריות החברתית של הארגון, ושותפות בין המגזר העסקי לציבורי, עשויות לסייע לארגון לחזק את הדימוי הציבורי והקהילתי ממנו הוא שואב את הצידוק לקיומו.

 

6. אתי

כפי שתואר לעיל, הנגשה הינה חלק מההתנהגות האתית של הארגון. ארגון אתי מביא למעורבות ולמחויבות גדולה יותר של עובדיו, דבר התורם לביצועי הארגון ולהצלחתו.

 מעל 0.5% מעלות בהקמת בניין או פרויקט לפי סעיף 158 ו-2 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל - 1970 תוספת שנייה - חלק ח' 1 - פרק ב': נגישות בנייני מגורים. מתן הפטור בסמכות נציג לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.חומרי עזר נוספים:
 
 
 
אתר נגישות ישראל
 
הנחיות לאירועים המוניים הכוללים דרישות נגישות באירועים
 
נציבות שוייון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 
 


 
 
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד