הודעה בדבר הגשת בקשות תמיכה לגופים ללא כוונת רווח הפועלים בתחום המועצה המקומית

אבן-יהודה לשנת 2023

המועצה המקומית אבן-יהודה מודיעה בזאת, כי מוסדות ציבור הפועלים ברחבי אבן-יהודה, שהינם גופים ללא כוונת רווח ופועלים לטובת הציבור בתחומים של חינוך, תרבות וקהילה, תנועות נוער ורווחה רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מ- 12.9.2006 (להלן: "נוהל תמיכות"), ודרישות משלימות של המועצה המקומית אבן-יהודה.

מודגש כי בשנת 2023 אושר תקציב תמיכות לתחומים הבאים בלבד: חינוך תרבות וקהילה, רווחה ותנועות נוער.

על הפונים למלא בקשה כנדרש ולצרף את המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. המועצה המקומית אבן-יהודה שומרת לעצמה זכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים למוסד ולתחום פעולתו.

טפסים להגשת בקשות לקבלת תמיכה ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה בכתובת: www.even-yehuda.muni.il.

את הבקשות יש להגיש לידי לשכת מנכ"ל המועצה

לא יאוחר מיום חמישי, ו' באייר תשפ"ג, 27 לאפריל 2023,

                                                  בשעה 12:00 במסירה אישית. 


לתשומת לב הגופים: בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל – לא תובא לדיון בקשה לתמיכה שתוגש ללא כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

בתבחינים (קריטריונים) למתן תמיכות, כפי שאושרו על ידי מועצת הרשות אפשר לעיין באתר האינטרנט של המועצה וכן לקבל עותק מהם בלשכת מנכ"ל המועצה.


                                                                                   בברכה,

                                                                                  אבי הררי

                                                                              ראש המועצה