כללי


חפירה בשטח הציבורי לצורך הנחת תשתיות תת קרקעיות מחייבת תאום תשתיות וקבלת אישור לחפירה מהמועצה לאחר אישור כל הגורמים .

כידוע ההיתר לעבודות החפירה לביצוע מערכות תשתית תת קרקעית כולל ביצוע שיקום במסעות , מדרכות ,שצ”פ וכל שטח ציבורי אחר, ויש לבצעו בהתאם לדרישות מחלקת הנדסה וחזות המושבה ולפי מפרט טכני לביצוע עב’ חפירה .

אין להתחיל בעבודות ללא היתר חפירה וללא הודעה מראש ובכתב למחלקת חזות כ- 72 שעות בטרם יחלו העבודות.

טלפון : 09-8915148 מח’ חזות המושבה.

 

הערה: על מנת לשמור על חזות המושבה ולשמור על הכבשים ללא צלקות ושקיעות , המועצה איננה מתירה חפירה הפוגעת בכבישי אספלט אשר שכבתם העליונה זה נסללה, ואין מניעה לבצע קידוח אופקי משטח היזם או המבקש, כמו כן רצוי לבצע את כלל חיבורי התשתית חשמל ותקשורת לפני השלמת עבודות הפיתוח והגינון בחצר הבית.

חשוב: יש להחזיר את התשתיות בשטח לקדמותן כולל מסעות , מדרכות אבן שפה ,אבן גן וכו’ לשביעות רצונה של המועצה ולאישורה.

בתום העבודות יש למסור את העבודה למועצה- מח’ חזות ו/או הנדסה לאחר שהושלמו כל הדרישות.

 

תהליך העבודה


שלב א’ – תיאום ושילוב חפירה של גורמי תשתית שונים כדי לצמצם כמה שניתן את פתיחות כביש ומדרכות בשטח המושבה.

אישור על העבודה והתשריטים כל הגופים הרלוונטיים –חברת חשמל, בזק,  hot ,חברות הכבלים, תאגיד המים, וכו’.

צירוף תשריטים , מפות מדידה , תוכניות מפורטות הכוללות את התוואי וציון פרטיי העבודה, הנוסף יש צורך בתוכניות הסדרי תנועה חתומה וערוכה ע”י יועץ תנועה מורשה לעבודה המבוקשת.

הפקת אישור חפירה לאחר מילוי כל התנאים והדרישות , טפסים ניתן להשיג במחלקת הנדסה – 09-8915126
שלב ב’- ביצוע חפירות ועבודה לאחר הודעה והסכמת הרשות ולאחר הודעה לתושבים ברחוב, העבודה תתבצע תוך עמידה במפרט טכני ופיקוח יום יומי, לאורך כל העבודה יום ולילה יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ,כמו כן למנוע הפרעות לתנועה ולתושבים, יש למנוע מטרדים במהלך העבודות כגון רעש , אבק, סיכון בטיחותי העלול להיגרם כתוצאה מהעבודות.
שלב ג’ – החזרת המצב לקדמותו כולל שיקום כל התשתיות בכל האתר והסביבה ,יש למסור את העבודה למועצה לאחר השלמת כל הדרישות.

הערה: כל ההנחיות הנ”ל מובאות כמידע כללי לציבור ואינן מחליפות את חוק תכנון והבניה ,והנחיות הוועדה לתכנון ובניה ”שרונים”

 

טפסים להורדה

  1. טופס להורדה היתר חפירה לקבלן – יעלה בקרוב
  2. אישור לביצוע עבודה בשטח ציבורי – יעלה בקרוב