ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום  3.7.22 ניתן פסק דין במסגרתו אושרה בקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה ב ת.צ 30097-10-20 ארביב נ' מועצה מקומית אבן יהודה (להלן בהתאמה: "פסק הדין", "בקשת האישור", "המבקש" ו"המשיבה"). עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש, כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה. לטענת המבקש, התנהלות זו מנוגדת, בין היתר, להוראות שונות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש תבע לבצע התאמות נגישות באתרי האינטרנט ופיצוי לחברי  הקבוצה.

 

בשל הסיכונים והסיכויים שניצבים בפני המבקש והמשיבה הסכימו הצדדים לחסוך בהוצאותיהם המשפטיות והזמן השיפוטי והגיעו להסדר פשרה לסיום ההליך, במסגרת מו"מ שנוהל ביניהם. בהתאם, לצרכי פשרה ובכפוף לאישור הסדר הפשרה כמות שהוא, המשיבה הסכימו לביצוע הפעולות הבאות:

עיקרי הסכם הפשרה

"הקבוצה" עליה יחול הסכם הפשרה – אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש זכויותיהם, ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט  שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה, או שאותן או חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות שהותקנו מכוחו.

 תוכן ההסכםהמשיבה מתחייבת להתמיד בביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט, לרבות בכלל המסמכים הקיימים באתר האינטרנט בהתאם להוראות הדין וכן  לפרסם את הסדרי נגישות בהתאם להוראות הדין באתר האינטרנט.

בנוסף התחייבה המשיבה לפצות את להעניק חברי הקבוצה באמצעות מספר מנגנונים משלימים:

(א) הטבת כרטיסים: המשיבה תעניק הנחה בשיעור של 50% אחוזים לתושבי המשיבה עם עיוורון לכלל המופעים שיועלו ו\או יופקו על ידי המשיבה ו/או המרכז הקהילתי, ואשר בגינם יגבה תשלום, במשך 12 חודשים מהמועד הקובע.

(ב) הטבת הנגשה עודפת: המשיבה מתחייבת לבצע התאמות נגישות עודפות של שמות הרחובות המרכזיים המצויים בשטחה באמצעות מדבקות מובלטות הנוחות למישוש על גבי עמודי התמרורים בצמתי רחובות, כך שאלו ישמשו אנשים עם עיוורון.

(ג) הטבת פרסום ותדמית: לצורך קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה, תעלה המשיבה כתבת תדמית לאתר האינטרנט המופעל על ידה, העוסקת בחשיבות שילובם של אנשים עם מוגבלות באוכלוסייה.

גמול ושכר טרחה: הסכומים שהומלצו על ידי הצדדים אושרו בפסה"ד.

מעשה בית דין: פסק הדין יוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל, בקשר עם כל הטענות ו/או העילות ו/או התביעות ו/או הדרישות שהועלו כנגד המשיבה בבקשת האישור.

עיקרי פסק הדין

 בפסק הדין נקבע כי מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית וכי הסדר הפשרה הינו "ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים וכי הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת".

שונות

הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, באתר האינטרנט של המשיבה  בכתובת https://www.even-yehuda.muni.il (שם קיימת אפשרות להורידו) וכן, בתיאום מראש אצל בא כוח המבקש, עו"ד יוסף-חי אביעזיז בדוא"ל: aviazizlaw@gmail.com  ו\או בטל' 048389358.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה ובכל מקרה של סתירה בין פסק הדין והאמור במודעה זו יקבע האמור בפסק הדין. תוכן ההודעה אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.