הנגשת פרטניות במוסדות חינוך

הורים יקרים,

במידה וילדכם לומדים במוסד חינוך של הרשות המקומית, כולל גן ילדים אשר באחריות הרשות, ובמידה וילדכם או הורה/ אפוטרופוס הילד/ה זקוקים להנגשה, ניתן להגיש בקשה לרשות במסגרת "הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה".

לחצו כאן למסמך של משרד החינוך המבהיר את מהות ההליך, זכויותיכם והמסמכים הנדרשים להגשה.

בשלב הראשון, על הורה/ אפוטרופוס התלמיד/ה להגיש את  טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

את הטפסים יש לשלוח גב' לילך אשכנזי – מזכירת אגף חינוך במועצה.

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעים הבאים:

באמצעות מייל לכתובת : education@eyedu.org.il

טל' לבירורים: 09-8915023

ניתן להביא את הטפסים בימים א'-ה' בין השעות 08:00-14:30 וביום ג' בין השעות 16:60-18:30 למחלקת החינוך.

לתשומת לבכם, בימי קורונה לא תתאפשר קבלת קהל. להעברת הטפסים יש לתאם עם האגף טלפונית או במייל.

 

רצ"ב רשימת טפסים נדרשים להגשת הבקשה להנגשה פרטנית ע"י ההורים:

 

מס'

שם הנספח

האחראי למילוי וחתימה על המסמך

נספח מס' 1נספח 1 –טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018הורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 2

נספח 2 – המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

 מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

מוגבלות בראייה – בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז

לקויות למידה – אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד –

שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

הורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 4נספח 4 – אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיותהורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 5נספח 5 – טופס ערר על החלטת הרשות להתאמות נגישות מסוג טכנולוגיה מסייעת פרטניתהורה/ אפוטרופוס התלמיד

 

 

מצ"ב רשימת הטפסים המלאה הנדרשת להגשה לצורך מימון הנגשה פרטנית למשרד החינוך.

רשימה זו הינה עבור המטפלים בנושא במחלקת החינוך במועצה:

מס'

שם הנספח

האחראי למילוי וחתימה על המסמך

נספח מס' 1טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018הורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 2

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

 מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

מוגבלות בראייה – בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז

לקויות למידה – אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד –

שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

הורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 3א'טופס בקשה לאישור התאמות הנגשה פרטניות מסוג טכנולוגיה מסייעתלמילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע
נספח מס' 3ב'טופס אישור הציוד על ידי הממונה המקצועי על יישום החוק (לפי העניין) על קבלת הציוד ( לפני החלוקה)

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 4אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיותהורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 5טופס ערר על החלטת הרשות להתאמות נגישות מסוג טכנולוגיה מסייעת פרטניתהורה/ אפוטרופוס התלמיד
נספח מס' 6טופס מיפוי הנגשת ריהוט מותאם ואביזרי עזרלמילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע
נספח 6א'בקשה לריהוט מותאם ואביזרי עזר לתלמידלמילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע
נספח מס' 7תרשים זרימה של הליך בקשה עד לאישור הנגשה פרטנית