הנחה בארנונה לעסקים

עפ"י תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף- 2020 , קובעות זכאות להנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021 .

התקנות נחתמו ב- 15.09.2020 על ידי שר הפנים, מר אריה דרעי.

על פי התקנות, תינתן הנחה של 95% בארנונה העסקית לעסקים שמחזורם השנתי הוא עד 200 מיליון ₪ ושנפגעו בהיקף של מעל ל- 60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 .

עסקים שמחזורם השנתי הוא עד 400 מיליון ₪ יהיו זכאים אם נפגעו בהיקף של מעל ל- 80% .
הזכאות להנחה תיבחן על בסיס דו-חודשי החל מיוני 2020 ובכפוף לזכאות מענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים.
עסק הזכאי להנחה יגיש בקשה בטופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה (להלן, הסוכנות) לאחר אישור הזכאות על ידי הסוכנות, הרשות המקומית
תקבל את רשימת העסקים הזכאים להנחה והפועלים בשטחה.

בהתאם לרשימה זו תזכה הרשות המקומית עסקים אלו בהנחה מארנונה בגין כל נכס שאינו למגורים המוחזק על ידי העסק. 

לשם הפעלת מנגנון ההנחה ויצירת הממשק בין העסקים והרשויות המקומיות, יוקם מוקד שיתופעל על ידי מערך המעוף של הסוכנות, אשר יקבל את הבקשות מהעסקים ויעבירם לרשויות המקומיות.

מצ"ב קישור למידע בנוגע לסיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית

אושר - הנחה בארנונה לעסקים