גב' שירה שאול – מבקרת המועצה ומונה על תלונות הציבור

 
על מנת לייעל את תהליך הפניה לממונה על תלונות הציבור יש לפנות תחילה ליחידות המועצה המתאימות ו/או למחלקת פניות הציבור ואם לדעתך לא נענית ו/או לא נענית כראוי, הנך מוזמן להפנות את תלונתך לממונה על תלונות הציבור.
תלונה לממונה על תלונות הציבור צריכה להיות מוגשת בכתב, חתומה בידי הנילון, ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע (להלן טופס הגשת תלונה).
הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה של כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, בתנאים אלה:
  • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה; או שהמעשה פוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
  • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

 

הממונה לא יבדוק , בין היתר, תלונות אלה:

  • תלונה בעניין התלוי ועומד ובבית משפט או בבית דין, או שהם הכריעו בו לגופו.
  • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.

 

בירור התלונה

  • הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון.
  • הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר.
  • הממונה על תלונות הציבור יסיים את בירור התלונה, לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה .

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

דו"חות הממונה על תלונות הציבור

דו"ח לשנת 2020