תקנון לפי חוק למניעת הטרדה מינית

 

ההטרדה המינית וההתנכלות הקשורה בה פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. לכן הן התנהגויות אסורות על פי חוק בכל מקום ובכל דרך שהיא.

התנהגויות אסורות על פי חוק למניעת הטרדה מינית( התשנ"ח 1988) הן:

  1. סחיטה באיומים: כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  2. מעשים מגונים: מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים או מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו .
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. במקרה של יחסי מרות, יחסי סמכות או יחסי השפעה אין צורך להביע חוסר עניין ו/או התנגדות.
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. במקרה של יחסי מרות או השפעה אין צורך להביע חוסר עניין ו/או התנגדות.
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן פרסום עלול להשפיל את האדם, לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

התנכלות: היא הפעלת לחץ על המתלונן ו/או על גורמים היכולים להתערב בטיפול. סעיף זה נועד להגן על המתלונן, העדים והמטפלת בתלונה בנושא הטרדה מינית.

דרכי פעולה אפשריות לעובד/ת המוטרד/ת מינית:

  1. תלונה אצל המעסיק או ממונה מטעמו במטרה לקיים בירור ולנקוט בדרכי טיפול שנקבעו על ידי הארגון.
  2. תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה נגד המטריד או המתנכל או המעסיק שלא מילא חובותיו על פי חוק.
  3. תלונה במשטרה- במטרה שתפתח חקירה ובעקבותיה תפתח חקירה פלילית.

הגשת תלונה : יש להגיש תלונה בכתב או בעל פה לממונה למניעת הטרדות מיניות במועצה.

הליך הטיפול בתלונה: יכלול את בירור התלונה, מתן המלצה למנכ"ל המועצה ונקיטת הליך משמעתי בהתאם. בירור התלונה יעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של כלל המעורבים.

 

המועצה המקומית אבן יהודה מוקיעה כל מקרה של הטרדה מינית. פועלת  למניעת הטרדות מיניות והתנכלות במקום העבודה, וליצירת סביבת עבודה בטוחה קשובה ומכבדת.

עובדי  המועצה נדרשים להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע מעשים אלה.

הממונה על מניעת הטרדה מינית במ"מ אבן יהודה: גב' תמר שחר, מנהלת השרות הפסיכולוגי. טלפון: 09-8915043.

 

לתקנון המלא לחצו כאן