מהי ארנונה?


הארנונה היא מס המוטל מכוח החוק (פקודת המועצות) על המחזיקים בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכיו”ב).
החיוב נערך אחת לשנה ומתייחס לתקופה מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה השנה, בהתאם לחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה.תשלום מעבר ל- 30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה (חוק הרשויות המקומיות ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, התש”מ 1980).

 

שינוי מחזיקים


איך ומתי מודיעים על שינוי מחזיקים ו/או בעלים?

1. מכירת הנכס 

בהתאם לחוק חובה להודיע למועצה על כל שינוי בזהות בעלי הנכס מכירה, קניה, צו ירושה, הסכם גירושין, הוספת בעלים נוספת וכל שינוי אחר). ההודעה) תועבר בכתב בלבד או בהגעה למחלקת הגביה. ההודעה חייבת לכלול את פרטי הצדדים השונים (שם מלא, מס’ ת.ז/חברה/עמותה וכדומה), מועד תחולת השינוי ופרטי .זיהוי הנכס. יש להמציא העתק חוזה/צו/הסכם אחר.

השינוי יבוצע מיום קבלת ההודעה והשירות ניתן חינם.

2. השכרת נכס 

חובת תשלום הארנונה חלה על בעל הנכס ולא על המחזיק בו, אלא אם נתקיימו התנאים הבאים:

  • הנכס הושכר לאדם/חברה/מוסד לתקופה העולה על שנים עשר חודשים רצופים.
  • בעלי הנכס ו/או נציג מטעמו ו/או השוכר הודיע למועצה בכתב , בסמוך למועד ,על פרטי השוכר (שם מלא, ת.ז/מס’ חברה/עמותה וכדומה).תקופת ההשכרה ופרטי זיהוי הנכס בצירוף העתק החוזה וצילום תעודת הזהות של השוכר.

השינוי יבוצע מיום קבלת ההודעה.

חשוב לדעת

שינוי ברישום המחזיקים מהווה תנאי הכרחי לקבלת הנחה בארנונה. אם מגיעים למחלקת הגביה להודיע על שינוי די בהגעת צד אחד. אם הסתיימה תקופת השכירות, ולא נתקבלה במועצה הודעת פינוי בכתב ובסמוך למועד הפינוי, תוטל חובת התשלום מיום הפינוי הן על בעל הנכס הן על השוכר לפי שיקול דעתה של המועצה.

השגה על החיוב

כל תושב רשאי להשיג על חיוב הארנונה, ובלבד שההשגה תוגש תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום.
להגשת ההשגה :
יש למלא טופס, ובו תפורט אחת או יותר מהעילות הבאות בלבד:

  1. שטח הנכס המחויב אינו תואם את שטח הנכס בפועל
  2. סוג הבניין ו/או סוג האזור לא סווגו בהתאם להחלטת המועצה.
  3. סוג השימוש המפורט בחיוב שגוי.
  4. האדם או הגוף המחויב אינו מחזיק בנכס.

לא ניתן להגיש ערר בגין שנים קודמות.
הגשת השגה אינה דוחה את תשלום החיוב כמפורט בהודעת התשלום, וכל טענה מסוג זה דינה להידחות. 

 

קבלת תעודה לטאבו


אגרת תעודה ואישור מעוגן בחוקי העזר המפורטים להלן: חוקי עזר לאבן יהודה (אגרת תעודת אישור) תשכ”ז 1967 (קובץ תקנות מס 2060). (אגרת תעודת אישור) (תיקון) התשמ”ה- 1984 (קובץ תקנות מסי 251).חוקי העזר באבן יהודה – לעיונכם במדור ”חוקי עזר” .

תשלום בהוראת קבע לבנק

כדי להימנע מאיחורים בתשלום , מעמידה בתור והטרחה הכרוכה בתשלום החשבונות – הנכם מוזמנים לחתום על הוראת קבע בבנק. את החשבונות – כולל ארנונה , שמירה , מים וביוב , תקבלו כרגיל לביתכם ותוכלו לבדוק אותם מבעוד מועד. יש להדפיס את הטופס המצורף מטה, למלאו בביתכם ולהביאו אלינו למחלקת הגביה.


תשלום בכרטיסי אשראי

במסגרת שיפור השירות לתושב ניתן לשלם את תשלומי הארנונה השוטפים (והחובות…) באמצעות כרטיסי אשראי. התשלום בכרטיס אשראי פשוט, זמין ויעיל ביותר.
כדי לבצע את התשלום יש להצטייד בשובר התשלום התקופתי עליו מצוינים כל הפרטים הנחוצים לצורך ביצוע התשלום.
לתשלום באמצעות האינטרנט יש להקיש על הקישור המופיע בהמשך ולעבור למסך התשלום המשמש רשויות מקומיות רבות, ובנוי בצורה ידידותית ביותר. תשלום דרך האתר מאפשר הדפסת קבלה מידית וקבלת אישור תשלום.
כמו כן ניתן לשלם באמצעות פניה למענה קולי בטלפון 03-9533345. בסיום הליך התשלום בטלפון מקבלים מספר פנייה אותו יש לשמור למקרה של ברור.

למעבר למסך תשלום באמצעות כרטיסי אשראי – הקש כאן 

התשלום באמצעות כרטיס אשראי זמין 24 שעות ביממה. מענה אנושי בין השעות :7:00-22:00 בימי חול ובימי ששי בשעות 8:00-13:00. 

 

צו מסים מפורט


כשירות לאזרח מפרסמת המועצה בתחתית דף זה את צו המסים, ההנחות ופירוט האישורים הנדרשים בעת הגשת הבקשה להנחה על ידי המבקשים.

כדי להסיר ספק:
בכל מקרה המסמך הקובע הוא הצו המקורי שאושר על ידי המועצה ונמצא במשרדי ה.ט.ל.ח.

צו מיסים לשנת 2021 לאחר אישור מליאת המועצה

 

 

צווי מסים