עסק מכל סוג שהוא – המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ”ה 1995-, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון. לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ”ר, כל חנות מעל 500 מ”ר וכו’.

פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו באגף רישוי עסקים או באתר זה (מומלץ להיעזר בהסבר של עובד מוסמך באגף רישוי עסקים ולא להסתפק בפרשנות עצמית לכתוב בצו) .

עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מידית, ולתביעה משפטית מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו”ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תוכנה וכו’. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו’.

החל מה-01.12.2021 ניתן פטור מרישוי עסקים לעסקים הבאים:

  • אולפן הקלטות אודיו
  • עסקי פרחים, צמחי נוי, זרעים ושתילים
  • מרפדיות עד 500 מ"ר
  • מעבדות שיניים עד 300 מ"ר
  • מספרות לבעלי חיים עד 300 מ"ר
  • מזון לבעלי חיים עד 200 מ"ר 

מה אומר החוק?


חוק רישוי עסקים מחייב עסקים שהם טעוני רישוי על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995 לפעול כשברשותם רישיון עסק בר-תוקף, שניתן להם על ידי הרשות המקומית (רשות הרישוי).יש לציין כי ניהול עסק טעון רישיון, ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים, תשכ”ח- 1968.

חוק זה בא להבטיח: בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. מניעת סכנות לשלום בציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

המפרט האחיד

המפרט האחיד הינו מסמך המרכז בתוכו את התנאים והמסמכים הנדרשים מבעל עסק הן לצורך רישוי העסק והן לאחר רישויו לצורך הפעלתו השוטפת. מטרתו המרכזית של המפרט האחיד היא לתת מענה לבעיית חוסר הוודאות בתחום רישוי העסקים. המפרט האחיד נועד לאפשר לבעלי עסקים טעוני רישוי, וכאלה המתעתדים לפתוח עסק טעון רישוי, להבין מה נדרש מהם מבחינת רישוי עסקים ולאפשר להם לשקלל דרישות אלה בהתנהלותם הכללית.

במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד.

תנאים חדשים שנקבעו לעסק במפרט האחיד יחולו לגבי עסק קיים שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם, אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.

אתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים:

https://www.gov.il/he/departments/units/reform1/govil-landing-page

מי טעון רישוי?


צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ”ה – 1995 מפרט את רשימת העסקים (הפריטים) המחויבים באישורם של משרדי ממשלה שונים (נותני אישור) ואת תקופת הזמן של רשיון העסק.

העסקים מסווגים ל- 10 קבוצות:

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4 – מזון
קבוצה 5 – מים ופסולת
קבוצה 6 – מסחר ושונות
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8 – רכב ותעבורה
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

עם זאת יודגש:

ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך ע”פ היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר ”לשימוש חורג” מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ”ל מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה והעובר על כך צפוי להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו פינוי.

אזהרה:

כל המפעיל עסק ללא רשיון וללא בדיקה מוקדמת באגף רישוי עסקים אם ניתן להוציא רשיון ומה הדרישות להוצאת רשיון, מסתכן בכך כי בקשתו לרשיון עסק לא תאושר וכנגד העסק ינקטו הליכים משפטיים עד כדי הוצאת צו סגירה שיפוטי וכל השקעתו עלולה לרדת לטמיון!

לתשומת לבך! 
רישיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה!

אופן הגשת הבקשה:


בבואך להגיש בקשה לרישיון במשרדינו עליך להביא עמך את המסמכים הבאים:

תעודת זהות.
במידה והמבקש הינו תאגיד (חברה בע”מ, עמותה וכדומה) יש לצרף את מסמכי התאגיד – (כגון: אישור רשם החברות אישור מורשה חתימה, רישום מנהלי התאגיד הרשומים וייפוי כוח במידת הצורך)
ארבעה עותקים מתוכניות העסק ערוכות ע”י בעל מקצוע מוסמך (ראה להלן) תכניות העסק יכללו 1) תרשים סביבה 2) מפה מצבית 3) תכנית העסק. (יפורט להלן מה ייכלל בכל חלק). התוכניות יוגשו כגיליון אחד (גרמושקה)
במקרים מסוימים יידרש מס’ שונה של עותקים.

טפסים להגשת בקשה לרישוי עסק:

דף מידע להגשת בקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון למופע או אירוע חד פעמי

הגשת בקשה לרישיון עסק-קייטנה

תכניות:


התוכניות יערכו ויחתמו ע”י בעל מקצוע מוסמך דהיינו:

א. מהנדס או אדריכל – הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

ב. הנדסאי – בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות)התשכ”ז

תרשים סביבה בקנ”מ 1:2,500 בו יצוינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק * מספרי החלקות סביב העסק *הדרכים והרחובות הגובלים בחלקה.

מפה מצבית בקנ”מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו: * שטח הקרקע * מיקום העסק בבניין * מיקום הבניין בחלקה או במגרש * קווי מצרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים) * מיקום מתקן לסילוק אשפה * מיכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם * מערכות וציוד כיבוי אש * חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים) * מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית.

תכנית העסק בקנ”מ 1:100 – תכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק * כלים סניטריים * פתחים חלונות ומידותיהם * מע’ הביוב כולל התקני טיפול בשפכים * מתקני אוורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה * מתקני אשפה * צנרת מים ושפכים * 2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים. * טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.

הערה 1: התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.

הערה 2: במידה ומגיש הבקשה יגיש עותק מתוכנית בניה מאושרת וכן כי העסק תואם את התוכנית. ניתן יהיה לקבלה במקום התוכניות האמורות אך בנוסף יידרש תרשים תכנית העסק (סידורי פנים וכדומה)

לסוגי עסקים מסוימים יתכן וידרשו מסמכים נוספים ובמידת הצורך תימסר הודעה בהתאם.
לאחר שתמלא את טופס הבקשה, תופנה לקופה לתשלום אגרת הבקשה לרישיון בקופת המועצה. (במידה ותאושר הבקשה לא תגבה אגרה נוספת עבור רישיון העסק שיונפק לך).

בקשתך תופנה לחוות דעת נותני האישור בהתאם לסוג העסק כמצוין בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).

לאחר קבלת חוות הדעת נודיעך בהתאם על החלטתם והחלטת רשות הרישוי בדבר בקשתך לרישיון.
שינוי בעלות – במידה והנך מחליף בעל עסק קיים שהינו בעל רישיון בתוקף והנך מעוניין לנהל את אותו עסק ובאותם תנאים תהיה פטור מהגשת תכניות כאמור לעיל – כל מקרה יבחן בהתאם לנסיבותיו ופרטים נוספים ניתן לקבל במחלקה .
בתוכנית לבתי אוכל – תכנית עסק בקנ”מ 1:50 יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו בתוך המטבח, ומיקום הקבועות הסניטאריות וכן לשרטט את חדר האוכל, חדרי השירות והמחסן. לגבי אופן עריכת-תכנית למפעל מזון, תרשימים ופרשה טכנית. מומלץ להיוועץ בשירות המזון מחוז מרכז של משרד הבריאות (טל’ 08-9788645) או בנפת משרד הבריאות בנתניה (טל’ 8300111 09 ).
לגבי עסקים/מפעלים אשר בהם חומרים מסוכנים, תהליכי מחזור ו/או מאופיינים במטרדי רעש, זיהום אויר, אוורור וכיו”ב. יסומנו בתוכניות, המקומות, המערכות והסידורים למניעת המטרדים/המפגעים
תכנית בטיחות רק על פי רשימת עסקים שחייבים בתוכנית בטיחות, יש להוסיף לתוכנית אלמנטים בטיחותיים כמו כיבוי, רוחב פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. בעסק לאירועים המוניים תוגש תכנית בטיחות נפרדת חתומה ע”י מהנדס בטיחות.
הגשת בקשה לרישיון כרוכה בתשלום אגרה כחוק. (אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.)

פיקוח


הפיקוח מבוצע על ידי פקח רשותי אחד, הימצאות פקח בשטח מפחיתה באופן משמעותי את המפגעים הפקח מבקר גם את עבודת קבלן הניקיון ופינוי האשפה, אכיפת חוקי העזר השונים ומקיים קשר ישיר עם קבלני הבנייה הפרטיים למניעת מפגעים מבנייה.