הפיקוח מבוצע על ידי פקח רשותי אחד, הימצאות פקח בשטח מפחיתה באופן משמעותי את המפגעים הפקח מבקר גם את עבודת קבלן הניקיון ופינוי האשפה, אכיפת חוקי העזר השונים ומקיים קשר ישיר עם קבלני הבנייה הפרטיים למניעת מפגעים מבנייה.