זכאות לחינוך מיוחד נקבעת בוועדת השמה/ערר הפועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988). 

וועדת ההשמה תתקיים ברשות שבה הילד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו (אם ההורים גרושים- על פי תעודת הזהות של ההורה המשמורן). 

הגורמים המפנים: 

 1. הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. 
 2. איש סגל – מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ ממוסד חינוכי מוכר (הן רשמי והן מוכר שאינו   רשמי). 
 3. רשות חינוך מקומית (מנהל מח' חינוך, שירות פסיכולוגי חינוכי וכיו"ב). 
 4. ארגון ציבורי – לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים התש"ן-1990). 
 5. וועדת שילוב מוסדית לאחר דיון בעניינו של התלמיד בצירוף טופס החלטתה. 

כל הגורמים המפנים חייבים לנסח את בקשתם לדיון בוועדת ההשמה בכתב עם כל הפרטים המזהים המדויקים ולהפנות אותה אל יו"ר הוועדה ברשות המקומית. (המסגרת החינוכית תפנה את הבקשה באמצעות שאלון הפניית תלמיד לוועדת השמה חתום ע"י כל הגורמים הרלוונטיים  ועם כל הפרטים המזהים המדויקים ). 

מועדי ההפניה 

 1. בכדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד ה- 15 במאי באותה שנת לימודים, למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך ו/או תלמידים הלומדים בגני הילדים, המופנים לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה הליך ההפניה הינו: 
  1. הפניה לוועדת השמה ע"י בתי הספר והמסגרות המיוחדות תהייה בהתאם ללוח זמנים שיינתן ע"י מחלקת החינוך כל תחילת שנה. 
  2. הפנייה ע"י ההורים ושאר הגורמים על פי חוזר מנכ"ל תהייה לא יאוחר מה- 31 במרץ מדי שנה. 
 2. רק החלטות של וועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת. 
 3. חשוב להדגיש, כי כל וועדה שתתקיים מעבר לתאריכים שפורטו לעיל, החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה   
 4. מקרים חריגים, במקרים בודדים וחריגים, באישור מנהל המחוז, תתקיים ועדה חריגה. המקרים הם:   
  1. למיד המשתחרר מאשפוז עם המלצה לקיום ועדה. 
  2. תלמיד עולה חדש או תושב חוזר בעל לקות מובהקת. 
  3. תלמיד לאחר תאונה או טראומה נפשית או פיזית. 
  4. תלמיד במצב חירום כמו: נשירה מפנימייה, פקיד סעד שסבור שהתלמיד סיכון, או מצב חירום בנסיבות מיוחדות אחרות.