תחומי האחריות של מהנדס המועצה


מהנדס הרשות הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו:  

 1. תכנון עיר, לרבות נושאי האדריכלות ובנין עיר לקידום תנופת הפיתוח של המועצה המקומית.
 2. ניהול, תאום, תכנון ופיקוח עליון על הבנייה הציבורית המתבצעת בתחום הרשות.
 3. ניהול, תאום, תכנון ופיקוח עליון על ביצוע העבודות הציבוריות השונות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה.

מחלקת ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מקיפה את עיקר הפעולות המעצבות את דמותו של הישוב מבחינת תכנון אורבני ותפקוד המערכות ההנדסיות השונות. פעילות המחלקה כוללת: כבישים ומדרכות, מים, ביוב ותיעול, נטיעות וגינון, תאורת רחובות רישוי וכד’.

פרטי התקשרות ושעות קבלה


משרד אגף הנדסה, בנין המועצה  רחוב המייסדים  58

 
 
 

פניות ליועץ תנועה מתבצעות דרך מילוי טופס פנייה לוועדת תנועה בקישור כאן

מידע


 1. החלטת מליאת המועצה על היטל השבחה בפרויקטי פינוי בינוי 2022
 2. מערכת GIS אבן יהודה
 3. אתר שרונים
 4. איתור כתובת – גוגל מפות
 5. תכנית מתאר של אבן יהודה
 6. תוכנית להרחבת בית העלמין באבן יהדה – נובמבר 2020
 7. אתר מעיינות השרון – דו"חות איכות המים

 

הנחיות


אופן הגשת תכניות למחלקת תכנון:

כתובת דוא"ל למשלוח המסמכים: adrichal@even-yehuda.muni.il ובנוסף bodek@even-yehuda.muni.il

 • יש להקפיד שכותרת הדוא"ל תכלול את שם התכנית/המבקש, כתובת הנכס, גוש וחלקה.
 • יש לציין בגוף הדוא"ל את שמו של עורך הבקשה וטלפון ליצירת קשר.

מסמכים שיש לצרף:

 • בקשה להיתר: יש לשלוח בדוא"ל בקשה להיתר בפורמט DWF , נסח טאבו בפורמט PDF ותיק מידע בפורמט PDF
 • תכנית חלוקה (תצ"ר): יש לשלוח בדוא"ל את תכנית החלוקה ונסח טאבו בפורמט PDF
 • תכנית בניין עיר (תב"ע): יש לשלוח בדוא"ל את כל מסמכי התכנית ונסח טאבו בפורמט PDF

התהליך:

לאחר בדיקה, תשלח אדריכלית המועצה התייחסות בדוא"ל חוזר. לאחר השלמת התיאום, יידרש עותק *1 של הבקשה להיתר לחתימת הרשות. לאחר שיחתם, על עורך הבקשה לסרוק העותק החתום ולהעלות למערכת הרישוי המקוון כחלק מהתנאים המוקדמים של ועדה מרחבית "שרונים".

במידה והתכנית נדרשת לדיון בוועדת התנועה יש למלא את הטופס הרלוונטי בקישור טופס לוועדת תנועה ולצרף בו את תכנית התנועה.

 לאחר קבלת חותמת 'תכנית מתוקנת' ע"י הוועדה המרחבית שרונים, יש להגיש למחלקת תכנון במועצה גרמושקה אחת חתומה וטופס חישוב שטחים לאגרות והיטלים לבדיקה סופית וקבלת חותמת 'מאושר לתשלום היטלי פיתוח'.

 

טפסים


 

מסמכים


הודעות אגף הנדסה

הודעה מיום 27.03.2022

הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תוכנית פינוי בינוי.

לקריאת ההודעה ליחצו כאן

 

הודעה מיום 20.04.2021

הודעה לפי סעיף 2 לחוק עזר לאבן יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ה- 2014 בתחום תוכנית הצ /1-1/ 250 א'

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 2 לחוק עזר לאבן יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ה- 2014 על החלטת מהנדס המועצה בדבר קביעת השטחים הציבוריים במגרשים 301-312   בגוש 7936,  על פי תוכנית הצ/1-1/ 250א', כשטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים בתחום התוכנית הנ"ל.

אדר' ויקטור אבקסיס

 מהנדס המועצה

הודעה מיום 20.04.2021

הודעה לפי סעיף 2(ב) לחוק עזר לאבן יהודה (תיעול), התשע"ג- 2013

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 2 (ב) לחוק עזר לאבן יהודה (תיעול), התשע"ג- 2013 על החלטת מהנדס המועצה בדבר קביעת תחום תוכנית הצ /1-1/  250א׳   כאזור איסוף לעניין חוק העזר הנ"ל.

אדר'  ויקטור אבקסיס

 מהנדס המועצה

הודעה מיום 12.04.2021

הודעה לפי סעיף 2(ב) לחוק עזר לאבן יהודה (תיעול), התשע"ג- 2013

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 2 (ב) לחוק עזר לאבן יהודה (תיעול), התשע"ג- 2013 על החלטת מהנדס המועצה בדבר קביעת תחום תוכנית הצ /1-1/ 394א׳,הצ/428/1-1,  כאזור איסוף לעניין חוק העזר הנ"ל.

_____________________

אדר'  ויקטור אבקסיס

 מהנדס המועצה

הודעה מיום 12.04.2021

הודעה לפי סעיף 2 לחוק עזר לאבן יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ה- 2014

בתחום תוכנית הצ /1-1/ 394 א' , הצ /428/1-1,  

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 2 לחוק עזר לאבן יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ה- 2014 על החלטת מהנדס המועצה בדבר קביעת השטחים הציבוריים במגרשים 3082,3084,3085,3086,3089  בגוש 8016,  על פי תוכנית הצ/1-1/ 428  , ובחלקות 300-303  בגוש 8016 על פי תכנית  הצ/1/1/ 394 א'  , כשטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים בתחום התוכנית הנ"ל.

_____________________

אדר' ויקטור אבקסיס

 מהנדס המועצה