ועדת העברות דנה במעברים של תלמידים בין בתי הספר בתוך ומחוץ לאבן יהודה, ובמעברים של ילדי גן מחוץ לאבן יהודה. ועדת העברות מתכנסת 3 פעמים בשנה ב: אפריל, יוני ויולי. מעבר למועדים אלו, הוועדה מתכנסת רק במקרים חריגים.

לצורך טיפול מיטבי , פניות הורים לוועדה יתבצעו בכתב בלבד, וימולאו באתר המועצה על גבי טופס ההעברה. את הטופס יש להעביר למחלקת חינוך.

הנכם מתבקשים  להקפיד למלא את כל פרטי התלמיד על גבי הטופס ההעברה, בצרוף מכתב מודפס שלכם עם פירוט הסיבות והנימוקים למעבר. עותק ממכתב זה יש למסור למוסד האחרון בו הילד למד.  באפשרותכם לצרף לוועדה כל מסמך רלוונטי התומך ומחזק את בקשתכם .חשוב לכלול טלפונים וויתור סודיות המאפשר לחברי הועדה לשוחח עם הגורמים החתומים על המסמכים.

את הטפסים יש להגיש עד שבוע לפני מועד הועדה:  יוני 2023, יולי 2023

בקשות שיוגשו לאחר ה- 20/7 ידונו בתחילת ספטמבר וההחלטות ימסרו להורים עד ה- 10 לספטמבר. 

ערעורים על החלטות הוועדה ניתן לשלוח למנהלת המחוז, גב' ורדה אופיר  merkazp@education.gov.il. את תשובות הערעור יש להעביר בכתב למחלקת החינוך.

כמו כן, עליכם להדפיס את טופס ויתור הסודיות למלא לחתום ולהעביר ללילך מזכירת מחלקת החינוך.